The Baltic Sea

World Oceans Day June 8th

SVENSKA

Världshavsdagen 8 juni.Hjälp till att uppmana världens regeringar att skydda minst 30% av världens hav till 2030! Skriv under namninsamlingen: http://bit.ly/30x30WOD 


Min muralmålning i Snösätragränd i Stockholm har titeln Blå öken, (Blue desert). Den avbildar en tumlare som fastnat i ett spöknät och dess bakre halva består av rötter och ålgräs.


Tumlaren (Phocoena phocoena) är den enda valen som lever i svenska vatten året om. Den är en av de minsta valarna och blir ca 140-190 cm lång. Trots att tumlaren varit fridlyst sedan 1973 har beståndet i Östersjön sjunkit och är akut hotad, det finns ca 400-500 kvar. På grund av det industriella fiskets skoningslösa rovdrift är många fiskarter överfiskade och hotade, ecosystem förstörda och vattnet förorenat. Östersjöns fantastiska marina liv har förts över till människo-kroppsmassa på land. 


Idag är över 60 000 km² död botten av Östersjöns totala storlek på ca 377 000 km². Det är världens största bottendöda område. Östersjön är en internationell katastrof som ses som ett varnande exempel på vad som håller på att ske med de större världshaven. Nio länder har kust mot Östersjön, Sverige, Danmark, Finland, Ryssland, Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen.


Kväve och fosfor rinner ut i Östersjön huvudsakligen från kött- och mjölk-produktionen runt kusterna. Näringen sätter igång en övertillväxt av växtplankton. När algerna dör sjunker de till botten och konsumerar allt syre. Allt liv som behöver syre dör eller behöver flytta. Det är en öken under vattnet där inget kan leva. Algblomningen går från kust till kust i alla riktningar och kan ses från rymden. 


Upp till 10 000 fiskenät förloras årligen i Östersjön. De kallas för spöknät och är många kilometer långa, i vilka fisk, havsfåglar och marina däggdjur fastnar och dör genom kvävning eller svält. De är osynliga undervattenslakthus som far omkring med strömmar i decennier.


Det kritiska tillståndet i jordens hav är ett resultat av människors medvetna val. Denna radikala förändring av livet i havet har skett under de senaste 50 åren. Haven är en viktig del för stabiliteten av klimatet.Mer info:


Coalition Clean Baltic https://ccb.se/tumlare/ 

https://unworldoceansday.org 

https://worldoceanday.org

https://www.seaspiracy.org  

 

#WorldOceansDay

#Protect30By30

#OceanClimateAction


 

ENGLISH

World Oceans Day - June 8th

 


Help call on world governments to protect and conserve at least 30% of the world's oceans by 2030! Sign the petition: http://bit.ly/30x30WOD


My mural in Snösätragränd in Stockholm is entitled Blue Desert. It depicts a porpoise stuck in a ghost net and its lower back consists of roots and eelgrass.


The harbour porpoise (Phocoena phocoena) is the only whale that lives in Swedish waters all year round. It is one of the smallest whales and grows to about 140-190 cm in length. Despite the harbour porpoise has been protected since 1973, the population in the Baltic Sea has declined and is critically threatened, there are about 400-500 left. Due to the ruthless predation of industrial fishing, many fish species are overfished and endangered, ecosystems are destroyed and the water is polluted. The amazing marine life of the Baltic Sea has been transferred to human-body mass on land.


Today, over 60,000 km² is dead sea floor of the Baltic Sea's total size of about 377,000 km². It is the world's largest dead sea floor area. The Baltic Sea is an international disaster that is seen as a warning example of what is happening to the world's oceans. Nine countries have coasts to the Baltic Sea, Sweden, Denmark, Finland, Russia, Germany, Poland, Estonia, Latvia and Lithuania.


Nitrogen and phosphorus flow into the Baltic Sea mainly from meat and milk production around the coasts. The nutrients triggers an overgrowth of phytoplankton. When the algae die, they sink to the bottom and consume all the oxygen. All life that needs oxygen dies or needs to move. It is an underwater desert where nothing can live. The algal bloom goes from coast to coast in all directions and can be seen from space.


Up to 10,000 fishing nets are lost annually in the Baltic Sea. They are called ghost nets and are many kilometers long, in which fish, seabirds and marine mammals get stuck and die by suffocation or starvation. They are invisible underwater slaughterhouses that go around with currents for decades.


The critical condition of the earth's oceans is the result of human conscious choices. This radical change of life in the oceans has been made in the last 50 years. The oceans are an important part of the stability of the climate.For more info:


Coalition Clean Baltic https://ccb.se/harbour-porpoise/ 

https://unworldoceansday.org 

https://worldoceanday.org

https://www.seaspiracy.org  

 

#WorldOceansDay

#Protect30By30

#OceanClimateAction