Tears of the cryosphere

TEARS OF THE CRYOSPHERE

TEARS OF THE CRYOSPHERE


January 21 - March 11, 2023


Exhibition at Passagen Linköpings Konsthall, in Sweden

Address: Stora Torget 2, Linköping

Welcome to the Vernissage 21/1 kl. 12-16. Inauguration 1 pmCryosphere, from Greek kryos, "cold", "frost" or "ice" and sphaira, "globe, ball", includes the parts of the earth where water is in solid form, for example snow, ice, glaciers and permafrost.


One of the exhibition's central themes is loss. A loss of nature that many of us hardly knew existed, and which disappears before we get to know it.


When I painted the mural "From Here to the South Peak" in Linköping two years ago, Kebnekaise's south peak was lower than the north peak for the second year in a row. Since the turn of the millennium, the southern peak's glacier has decreased in thickness by approximately one meter annually. The mural depicts cornflowers, Östergötland's landscape flower whose roots are shaped into a migratory bird. With the mural I wanted to ask, what happens to us when what we thought was rock solid moves or disappears?


It rains in places during the winters where it didn't before. It may sound like something insignificant, but it changes the habitat and conditions of plants, animals and people. The cryosphere turns into droplets that flood rivers and streams, reduce the salinity of the Baltic Sea, erode the coasts and sink southern Sweden's sandy beaches into the sea.


In the Baltic Sea there is an area that is over 66,000 km2 large where nothing can live. It is the world's largest benthic dead area. The only thing that grows there is a blue desert. It led me to paint the Baltic porpoise as a symbol of the state of the Baltic Sea. The porpoise is the only whale species that lives in Swedish waters all year round. It is one of the smallest whales and is critically endangered.

Lophelia pertusa, is the only reef-forming coral in Swedish waters, and in the Kosterfjord there were seven coral reefs. They were trawled to pieces and today only one small part of a reefs remain. On land in the same regions, the last specimens of Oyster plant are fighting increasingly warmer winters.


Last spring I painted a Swedish queen on a mural in London. It used to be a native hop species in England, but it disappeared. After ten years of trying to replant the Short-haired bumblebee queens brought from Scania to England, the research leader noted that: “The story of the Short-haired bumblebee reintroduction programme demonstrates how hard it is to bring back something once extinct. The best thing to do is to stop species from becoming extinct in the first place.”


Where is the meaning of the invisible? The loss of biodiversity, the cryosphere and a stable climate are our true costs. Before we realize the loss and its consequences, it has long been a fact for even more other species.


We can choose to see or not see, but to realize is to be affected emotionally. The cryosphere's tears change the living conditions and everything we in the Arctic are. But we can all actively be the drops that each create rings on the melting water and a new stream.


/ Vegan Flava

Stockholm January 11, 2023

KRYOSFÄRENS TÅRAR


21 januari - 11 mars 2023


Utställning på Passagen Linköpings Konsthall

Stora Torget 2, Linköping

Välkommen på vernissage 21/1 kl. 12-16 Invigning kl 13Kryosfär, från grekiska kryos, ”kall”, ”frost” eller ”is” och sphaira, ”glob, boll”, omfattar de delar av jorden där vatten är i fast form, exempelvis snö, is, glaciärer och permafrost. 


En av utställningens centrala teman är förlust. En förlust av natur som många av oss knappt visste att den fanns, och som försvinner innan vi lärt känna den.


När jag för två år sedan målade muralmålningen ”Härifrån till sydtoppen” på Snickargatan i Linköping, var Kebnekaises sydtopp lägre än nordtoppen för andra året i rad. Sedan millennieskiftet har sydtoppens glaciär minskat i tjocklek med ungefär en meter årligen. Muralen gestaltar blåklint, Östergötlands landskapsblomma vars rötter formats till en flyttfågel. Med muralen ville jag fråga vad som händer med oss när det vi trodde var bergsäkert förflyttar sig eller försvinner?


Det regnar på ställen under vintrarna där det inte gjort det förut. Det kan låta som något obetydligt, men det förändrar livsmiljön och villkoren för växter, djur och människor. Kryosfären förvandlas till droppar som översvämmar älvar och vattendrag, minskar salthalten i Östersjön, eroderar kusterna och sänker södra Sveriges sandstränder i havet. 


I Östersjön finns ett område som är över 66 000 km2 stort där ingenting kan leva. Det är världens största bottendöda område. Det enda som växer där är en blå öken. Det fick mig att måla östersjötumlaren som en symbol för östersjöns tillstånd. Tumlaren är den enda valarten som lever i svenska vatten året om. Det är en av de minsta valarna och är akut hotad.

Ögonkorall är den enda revbildande korallen i svenska vatten, och i Kosterfjorden fanns det sju stycken korallrev. De trålades sönder och idag återstår endast delar av ett rev. På land i samma trakter kämpar de sista exemplaren av ostronört mot allt varmare vintrar.


I våras målade jag en svensk drottning på en mural i London. Förut var Vallhumlan en inhemsk humleart i England, men den försvann. Efter tio år av försök att återinplantera Vallhumledrottningar som hämtades i Skåne till England konstaterade forskningsledaren att: ”Berättelsen om vallhumlans återinplanterings program visar hur svårt det är att få tillbaka något som utdött. Det är bättre att vi förhindrar arter från utrotning överhuvudtaget.”


Var finns de osynligas betydelse? Förlusten av biologisk mångfald, kryosfären och ett stabilt klimat är våra sanna konstnader. Innan vi inser förlusten och dess konsekvenser så är det sedan länge ett faktum för desto fler andra arter.


Vi kan välja att se eller inte se, men att inse är att drabbas emotionellt. Kryosfärens tårar förändrar levnadsvillkoren och allt vi i Arktiska Norden är. Men vi kan alla aktivt vara dropparna som var och en skapar ringar på smältvattnet och en ny ström./ Vegan Flava

Stockholm 11 januari 2023

Länk till recension i Corren: Passagen invigs med Flavas grandiosa undergångskonst


Länk till artikel i CorrenKonstnären Vegan Flava ställer ut på Passagen

"Under tiden kring Artscape så kom nyheten att Kebnekaises sydtopp hade blivit lägre än nordtoppen. Det är som Sveriges största tecken på vad som pågår. Denna utställning går ut på att fördjupa det tecknet."

Kryosfärens tårar - Vegan Flava
Fjälluggla och fjällräv
Blue Desert Porpoise Baltic sea